Pacchetto Analisi Reni

 20.00

Pacchetto Analisi Reni

€ 20,00

Il pacchetto comprende:

 • Azotemia
 • Creatininemia
 • Sodiemia
 • Potassiemia
 • Cloremia
 • Fosforemia
 • Calcemia
 • Uricemia
 • Albumina
 • Emocromo
 • Esame Urine

Categoria: